Stäng

Floristik - fortsättningskurs

Floristik - fortsättningskurs

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i kärlväxternas art- och formrikedom. Förutom att ge ökad artkännedom ger kursen träning i användning av bestämningslitteratur, ökad förmåga att analysera växtsamhällen, och att genomföra självständiga inventeringar av floran. Under kursen studerar vi artdiversitet i olika släkten och familjer, samt de olika arternas variation och avgränsning. Vi bekantar oss med arternas ekologi och hur de uppträder i naturliga växtsamhällen. Kursen ger också en orientering om viktiga nyttoväxter, bla i form av genomgångar av utbudet av kryddor, frukt och grönsaker i torghandeln och i specialaffärer.

Exkursioner

Kursen är i huvudsak baserad på exkursioner och undervisningen bedrivs därför till stor del i fält och utgörs av lektioner, demonstrationer och övningar i grupp eller enskilt. De flesta exkursioner utgår dagligen från Lund. Följande gäller sommaren 2021:  Alla praktiska fältmoment genomförs i form av dagsutflykter från Lund. Praktiska moment på campus, t ex bearbetning av data eller insamlat växtmaterial, genomförs i rymliga labbsalar och med användande av munskydd. Enstaka moment kan komma att ges online. Med något undantag är samtliga moment obligatoriska

Den sista tiden är kursen förlagd till östra Skåne. Fältförläggningen omfattar en lördag-söndag, men kompensationsledighet utgår i samband med midsommarhelgen. Följande gäller sommaren 2021: På grund av Covid-19 kommer det inte att bli någon fältvecka med övernattning på annan ort detta år.

Inventering

Som obligatoriska grupparbeten genomförs två inventeringar. Den första infaller halvvägs in på kursen, och genomförs som en analys av artsammansättningen på en lokal. Den andra inventeringen sker i slutet av kursen, då du får tillämpa de kunskaper som du har förvärvat på kursen för att genomföra en florainventering efter den mall som används inom olika landskapsfloraprojekt.

Tentamen

Tentamen sker i fält och består av två delar. Den första omfattar “utantillarter” från en lista med arter som du har läst in under kursen och den andra delen består av arter, som du med hjälp av bestämningslitteratur skall artbestämma. Listan med utantillarter hittar du här.

Och sen då...

Kursen ger en god grund för den som i sin yrkesverksamhet ägnar sig åt naturvård och växtinventering. I kombination med kurser i Växters evolution och adaptation, Mark- och växtekologi och Växters systematik och diversitet utgör den bas för vidare studier i växternas evolution.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum